Regulamin

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.akoperska.pl (zwany dalej jako „Sklep”).
 2. Właścicielem Sklepu jest Alicja Koperska, zameldowana na ul. Kujawskiej 13/2, 30-043 Kraków nazwana dalej jako „Sprzedawca”.
 3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przyznano zdolność prawną (zwany dalej jako „Kupujący”). Klientem Sklepu może być w szczególności konsument jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany dalej jako „Konsument”).
 4. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce strony www.akoperska.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Kupujący może korzystać ze Sklepu jako „Gość” czyli klient niezarejestrowany, po wypełnieniu formularza danych niezbędnych do realizacji zamówienia i akceptacji Regulaminu Sklepu.

ZAKUPY

 1. Prezentacja towarów w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, ma charakter zaproszenia do zawarcia umowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn.zm.).
 2. Wszystkie ceny towarów prezentowanych w Sklepie są cenami detalicznymi (do zapłaty).
 3. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się poprzez złożenie zamówienia.
 4. Zakup towarów prezentowanych w Sklepie dokonywany jest na warunkach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia, w szczególności po cenie i na podstawie regulaminu, obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Cena towaru po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Klienta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie.
 5. Sprzedawca może generować kody rabatowe, które następnie będą udostępniane Kupującym w celach promocyjnych. Kody rabatowe generowane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane w odniesieniu do wszystkich lub jedynie niektórych towarów dostępnych w Sklepie. Kupujący otrzymując kod rabatowy jest informowany także o terminie jego ważności. Skorzystanie z kodu rabatowego przez Kupującego powoduje obniżenie ceny zakupionych towarów o odpowiedni procent, zgodnie z wiadomością otrzymaną przez Kupującego wraz z kodem rabatowym. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.
 6. Złożenie zamówienia następuje poprzez dokonanie wyboru właściwego towaru oraz ilości i dodanie go do koszyka, zastosowanie kodu kuponu rabatowego w przypadku jego posiadania, kliknięcie przycisku “Przejdź do kasy”, uzupełnienie danych płatności wysyłki, wybór sposobu płatności przelew lub paypal, kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. Koszt dostawy ponosi Sprzedawca.
 8. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku “Kupuję i płacę” Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
 9. Osoba fizyczna składająca zamówienie w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przyznano zdolność prawną poprzez złożenie zamówienia w Sklepie oświadcza, że jest uprawniona do reprezentowania tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
 10. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia Kupujący otrzyma elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W chwili otrzymania przez Kupującego elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Czas realizacji zamówienia to 2 dni robocze. Jest to czas, który upływa od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się dbać, aby informacje o dostępności podane przy prezentowanych towarach i usługach były aktualne. W razie braku dostępności zamówionego towaru Kupujący otrzyma drogą elektroniczną informację o braku dostępności. W takiej sytuacji Strony ustalą dalszy sposób postępowania (dłuższy okres oczekiwania, częściowa realizacja zamówienia, anulowanie zamówienia, inne).

PŁATNOŚCI

 1. Kupujący może wybrać formę płatności za zamówione towary spośród przelewu bankowego na konto Sprzedawcy – dane podane w potwierdzeniu złożenia zamówienia oraz formy PayPal. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania zamówienia.
 2. Płatności w formie przelewu bankowego bez pośrednictwa systemów płatności należy dokonać w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W razie braku płatności w powyższym terminie zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą ulega automatycznemu rozwiązaniu.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 4. Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Kupującego w trakcie dokonywania płatności za zamówienie za pośrednictwem podmiotów wskazanych w ust. 1, są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury tych podmiotów używających bezpiecznych technik. Sprzedawca nie posiada dostępu do powyższych informacji, w szczególności dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2.

DOSTAWA

 1. Dostępny sposób dostawy zamówienia to kurier DPD.
 2. Sklep ma możliwość realizacji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – w takim wypadku dostawa będzie wykonywana za pośrednictwem przesyłki pocztowej.
 3. Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
 4. Dostawy realizowane przez firmę kurierską wykonywane są w godzinach właściwych dla danej firmy kurierskiej. Sprzedawca nie ma wpływu na godziny dostaw.

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Wobec Kupujących będących konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r. Poz. 121 t.j. – „Konsument”), Sprzedawca odpowiada za niezgodność z umową zamówionego towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od dostarczenia towaru Kupującemu na zasadach określonych poniżej.
 2. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Kupujący może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. Kupujący jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć towar wadliwy pod określony przez Sprzedawcę adres.
 4. Żądania, o których mowa powyżej mogą zostać zgłoszone z wykorzystaniem Formularza Zwrotów/Reklamacji stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu lub w innej formie zgodnej z Prawem Konsumenckim.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Kupującemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce towaru niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sprzedawca zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 6. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru Kupującemu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać zrealizowane z wykorzystaniem Formularza Zwrotów/Reklamacji stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu i stanowi jedynie wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Strony dokonują niezwłocznie zwrotu wzajemnych świadczeń. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyłączeniem kosztów dostarczenia towaru.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany towar wraz z podpisanym przez Konsumenta Formularzem Zwrotu oraz oryginałem dokumentu sprzedaży Konsument winien przesłać na adres sklepu, tj. Alicja Koperska ul. Kujawska 13/2 30-043 Kraków. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty związane z przesyłką zwrotną towaru.
 9. Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym – Kupujący – Konsument jest zobowiązany do zabezpieczenia przesyłki zgodnie ze standardami stosowanymi przez sklep przy wysyłce, w sposób chroniący towary przed zniszczeniem (tuby, pudełka, wypełnienia).
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Sklep zwraca na rachunek bankowy Kupującego – Konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 t.j.).
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Kupującego wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą. Na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w ten sposób Kupujący wyraża zgodę w procesie składania zamówienia w Sklepie.
 4. Dane osobowe Kupującego mogą być również wykorzystywane do przesyłania Kupującemu informacji dotyczących towarów i usług świadczonych przez Sprzedawcę. Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Kupującego.
 5. Zgody, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, Kupujący może w każdym czasie cofnąć poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
 6. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie w formularzu rejestracji danych określonych jako obowiązkowe, uniemożliwia realizację zamówienia..
 7. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Kupującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z działaniem Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 9. Kupujący ma w każdym czasie prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawienia i zmiany.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Wszelkie prawa do Sklepu, prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Sklepu, domeny, logotypów, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem lub za pisemną zgodą Sprzedawcy.
 2. Kolory produktów przedstawionych na zdjęciach umieszczonych w Sklepie mogą się różnić w zależności od używanego wyświetlacza od kolorów rzeczywistych, co nie stanowi podstawy do reklamacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).
 5. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i potwierdzenia jego akceptacji przy składaniu zamówienia.
 6. Kupujący ma prawo pobrać ze strony internetowej Sklepu treść Regulaminu i zapisać ją na własnym nośniku danych.
 7. Sklep ma prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Kupujący zostanie powiadomiony w formie elektronicznej e-mailem na adres podany w rejestracji, nie później niż 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Kupujących korzystających ze Sklepu. Brak akceptacji nowej treści Regulaminu przez Kupującego oznacza rezygnację z korzystania z usług Sklepu.